DÀN GIÁO VĨNH LỢI TIẾP TỤC CHO XUẤT XƯỞNG 2500 CÂY CHỐNG TĂNG

> Dàn giáo Vĩnh lợi giao cây chống tăng cho công ty XD Phú Sĩ Trong tháng 4 này, xưởng sản xuất Dàn Giáo Vĩnh Lợi sản xuất liên tục, với những sản phẩm xuất kho liên tục như cây chống tăng, kích tăng, dàn giáo, giàn giáo xây dựng, kích tăng… Mọi hoạt động […]