VĨNH LỢI TIẾP TỤC CUNG CẤP KHUNG GIÁO CHỮ H CHO CTY PHƯỚC GIA

Vào tháng 12/2015, Công ty Phước Gia đã mua khung giáo chữ H với số lượng gồm 1000 khung và 1000 giằng chéo để đáp ứng nhu cầu của công trình hiện tại. Sau khi đưa và sử dụng trục tiếp tại công trình khung giáo chữ H của Vĩnh Lợi, ban quản lý công […]