VĨNH LỢI TÁI KIỂM HỆ GIÀN GIÁO NÊM SỬ DỤNG TẠI CÔNG TRÌNH CỦA GIA PHAN

Vĩnh Lợi đã cung cấp toàn bộ giàn giáo nêm cho Công ty Xây Dựng Gia Phan từ tháng 5/2015. Sau thời gian sử dụng, Vĩnh Lợi đã tiến hành tái kiểm thiết bị tại công trình trường THCS tại Quận 8 do XD Gia Phan đảm nhiệm vị trí thầu chính. Sau khi làm […]